Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Projekt polegał na:

  • budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zamawiającego, celem rozdzielenia ścieków sanitarnych od wód opadowych i roztopowych. Rozdzielone ścieki skierowane będą, jak dotychczas, do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, znajdującej się w ul. Komandora Jana Grudzińskiego w Gdyni (dz. nr 1621);
  • rozbiórce przyłącza kanalizacji ogólnospławnej;
  • remoncie schodów terenowych do budynku nr 354.

 

Planowana inwestycja, w większej części, położona była w granicach terenu zamkniętego. Dla tej części, decyzję o pozwoleniu na budowę zgłoszenia wydaje Wojewoda Pomorski. Dla pozostałej części – zamiar wykonania prac budowlanych, zgłasza się w Urzędzie Miasta Gdyni.