Przebudowa kanalizacji deszczowej i zaolejonej dla EDF Kraków

Opracowanie koncepcji oraz projektu wykonawczego przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej i zaolejonej wraz z dostawą separatora substancji ropopochodnych, flotatora i
nowych pomp do istniejącej przepompowni ścieków. Projekt poprzedzony został badaniami i analizą ścieków w celu dobrania optymalnej metody podczyszczania.
Podczyszczony ściek zostanie ponownie wykorzystany wewnętrznie na potrzeby chłodzenia.