prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich
Od 53 lat zajmuję się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą inżynierią środowiska, realizowanymi w Politechnice Warszawskiej, początkowo na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, później Inżynierii Środowiska, a następnie Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

 

Jest współautorem lub autorem kilkunastu skryptów, podręczników i książek dotyczących wodociągów i kanalizacji. Wiele z tych prac w dalszym ciągu jest wykorzystywanych zarówno przez studentów, jak i projektantów. Jest też autorem bądź współautorem dwustu kilkudziesięciu artykułów zamieszczanych w prasie technicznej jak tez referatów wygłaszanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-technicznych.

 

Był promotorem ponad 200 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich z których wiele z nich stanowiło podstawę przygotowania publikacji i referatów z dziedziny wodociągów i kanalizacji. Był też promotorem 12 prac doktorskich oraz recenzentem 10 prac habilitacyjnych.

 

Pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego pracuje nadal, poświęcając się nowym rozwiązaniom miejskich oczyszczalni ścieków, jak też zagadnień związanych z energochłonnością obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, zmierzających do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, co się bezpośredni przekłada na koszty eksploatacji stacji uzdatnia wody i oczyszczalni ścieków.