prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł magistra chemii w specjalności chemia stosowana uzyskała w 1983 realizując pracę pt: „Próba izolacji dwóch neurohormonów peptydowych krewetki Pandalus jordani”. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała na Politechnice Gdańskiej w 1996 broniąc rozprawę „Zastosowanie połączenia termiczna desorpcja – chromatografia gazowa w analityce próbek środowiskowych”. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskała w 2008 roku przedstawiając rozprawę habilitacyjną pt: Wynik analizy a jakość informacji środowiskowej. Opracowanie monograficzne z uwzględnieniem prac własnych. W 2013 uzyskała tytuł profesora w zakresie nauk chemicznych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała:
pracując w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Politechnice Gdańskiej i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz na stażach naukowych w Niemczech i Kanadzie. Była kierownikiem lub wykonawcą w 22 projektach naukowo-badawczych. Jest autorką lub współautorką ponad 160 recenzowanych publikacji o sumarycznym współczynniku oddziaływania IF>200 i indeksie h=18.

 

Realizując projekty badawcze w zakresie:

 • projektowania i budowy urządzeń analitycznych;
 • opracowywania procedur analitycznych;
 • analityki związków organicznych, w tym lotnych związków organicznych;
 • oceny jakości środowiska (w tym z zastosowaniem parametrów ekotoksykologicznych);
 • oceny wpływu czynników środowiskowych na zdrowie.

Biorąc udział w:

 • przygotowaniu raportów z ocen oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • wdrażaniu systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001.

Specjalizuje się w :

 • analityce środowiska (oznaczanie związków organicznych w matrycy powietrze, woda, gleba);
 • identyfikacji i oznaczaniu związków odorowych;
 • badaniach ekotoksykologicznych próbek środowiskowych i innych;
 • ocenie jakości środowiska;
 • ocenie ryzyka środowiskowego i zdrowotnego.

Jest członkiem Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, z-ca Przewodniczącego Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Współorganizator corocznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej.