prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Doktorat uzyskał w 1998 roku w Portland State University (USA), a habilitację (z wyróżnieniem) w 2007 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych, a w 2016 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora do spraw współpracy i innowacji Politechniki Gdańskiej. Od 2014 roku jest kierownikiem Katedry Inżynierii Sanitarnej.

 

W okresie pracy na Politechnice Gdańskiej odbył długookresowe staże przemysłowe w Danish Environmental Association w Aarhus (Dania), oczyszczalni ścieków „Øresund” w Helsingborgu (Szwecja) oraz Unified Sewerage Agency of Washington Country w Hillsboro (USA). Ponadto był stypendystą Fundacji: Fulbrighta w Portland State University (USA), Humboldta w Leibniz Universität Hannover (Niemcy) oraz Kościuszkowskiej w Illinois Institute of Technology w Chicago (USA). Profesor wizytujący w Illinois Institute of Technology w Chicago, University of Washington w Seattle i Tongji University w Szanghaju.

 

Autor ponad 230 publikacji, w tym 1 samodzielnej książki wydanej przez IWA Publishing w Londynie. Tematyka badawcza zespołu, którym kieruje prof. Mąkinia, obejmuje nowoczesne systemy oczyszczania ścieków z uwzględnieniem odzysku biogenów i energii. Do badań wykorzystywane zaawansowane narzędzia analityczne, w tym komputerowe modele symulacyjne, analiza cyklu życia (LCA) i techniki biologii molekularnej. Efektem prowadzonych badań są liczne patenty, wdrożenia i aplikacje na oczyszczalniach ścieków w całym kraju, a także rozwiązania prototypowe (m.in. nagrodzone złotym medalem i wyróżnieniem na Targach „Technicon-Innowacje” w 2013 i 2014 r.). W ostatnich latach zespół zrealizował prawie 20 projektów badawczo-rozwojowych, w tym 5 międzynarodowych w ramach 7 Programu Ramowego UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Niemieckiego Programu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Interreg oraz Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

 

Sekretarz Komitetu Zarządzającego grupy specjalistycznej „Nutrient Removal and Recovery” w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), posiada (jako jedyny Polak) tytuł IWA Fellow (2016), przewodniczący Polskiej Sekcji IWA, członek grup roboczych Niemieckiego Stowarzyszenia Wodnego (DWA) oraz Water Environment Research Foundation w USA, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz stowarzyszenia honorowego TAU BETA PI w USA, przewodniczący Gdańskiego Oddziału Societas Humboldtiana Polonorum.