dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw PG
Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Hydrotechniki (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe oraz praktyczne w zakresie technologii wody i ścieków, chemii środowiska, gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych oraz zagadnień związanych z procesem kofermentacji. Autor i współautor ok. 180 publikacji w czasopismach branżowych, licznych ekspertyz i opinii, a także koncepcji i projektów. Autor i współautor licznych aplikacji w oczyszczalniach ścieków w całym kraju. Współorganizator i uczestnik wielu konferencji krajowych międzynarodowych i krajowych.

Zakres zainteresowań zawodowych obejmuje: pochodzenie, przemiany i usuwanie związków biogennych w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków, zastosowanie procesu Anammox w ciągu głównym oraz bocznym (gospodarka osadowa) oczyszczalni ścieków, odzysk energii i związków biogennych ze ścieków, optymalizację oczyszczalni ścieków przy zastosowaniu komputerowych modeli symulacyjnych i analizy cyklu życia (LCA) oraz zanieczyszczenia nowej generacji

Doświadczenia zdobyte w trakcie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi umożliwiły opracowanie wielu wysokospecjalistycznych urządzeń badawczych w skali laboratoryjnej i pilotowej. Projekt mobilnego reaktora SBR nagrodzony został złotym medalem na Targach „Technicon-Innowacje” 2014 r.

Zdobyte doświadczenia umożliwiają rozwiązywanie nietypowych problemów eksploatacyjnych występujących w bioreaktorach oczyszczalni ścieków. Szczególne zainteresowania praktyczne związane są z optymalizacją usuwania azotu oraz zwalczania skutków rozwoju bakterii nitkowatych.