WODA

Specjalizujemy się w rekultywacji zbiorników wodnych.

 

Rekultywacja zbiorników wodnych, takich jak jeziora czy stawy, to działania, których głównym celem jest poprawa ogólnego stanu ekosystemu wodnego naruszonego przeważnie nadmiernym dopływem substancji toksycznych lub biogennych. Zainicjowanie działań rekultywacyjnych ma na celu nie tylko poprawę działania tego ekosystemu, ale również wprowadzenie nowej jakości w życie mieszkańców – zrekultywowany zbiornik przynosi korzyści nie tylko środowiskowe, ale również biznesowe.

 

 

Mówiąc o rekultywacji jezior mamy na myśli zbiór metod, których celem jest poprawa stanu ekosystemów jeziornych. Celem rekultywacji jezior jest przywrócenie ich poprzednich funkcji, a także cech fizycznych, chemicznych i biologicznych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych a dobranie odpowiedniej metody, uwarunkowany jest odmiennością poszczególnych jezior, różnic w sposobach i zakresach zanieczyszczenia, a także ich położenia w zlewni.

 

 

Wybierając metodę rekultywacji należy zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim stopień ingerencji w ekosystem danego zbiornika, czas potrzebny na przeprowadzenie prac oraz, co najważniejsze, działania, jakie zostaną podjęte po rekultywacji. Trzeba pamiętać, że o zrekultywowany zbiornik należy zadbać odcinając go od dopływu zanieczyszczeń, by efekt był trwały. Głównym celem, jaki powinien przyświecać działaniom rekultywacyjnym powinien być element przywrócenia równowagi biologicznej w całym ekosystemie.

 

 

Jakie są zatem najważniejsze etapy rekultywacji:

 

 • Badania bieżącego stanu ekosystemu i ustalenie parametrów fizykochemicznych wody i osadów
 • Ustalenie przyczyny degradacji zbiornika wodnego
 • Odcięcie najważniejszych źródeł zanieczyszczeń
 • Zastosowanie zabiegów ochronnych takich jak np. likwidacja dzikich pomostów, dopływów,
 • Przeanalizowanie i wybór metod rekultywacji, tzw. Studium Wykonalności
 • Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
 • Wyszukiwanie i zapewnienie źródeł finansowania
 • Przeprowadzenie procesu rekultywacji
 • Monitoring czyli badania fizykochemiczne w trakcie i po przeprowadzeniu zabiegów rekultywacyjnych
 • Zapewnienie utrzymania przeprowadzonego procesu rekultywacji.

 

 

 

Jeśli w zakresie oferowanych przez nas usług widzisz możliwość współpracy, ale chcesz dowiedzieć się więcej i porozmawiać bezpośrednio z naszym ekspertem – wdrożyliśmy taką funkcjonalność na naszej stronie. Już dziś wypełniając formularz zgłoszeniowy możesz umówić się na konsultacje. Są one całkowicie bezpłatne a ich celem jest sprawdzenie, czy jesteśmy w stanie służyć naszą wiedzą i doświadczeniem w Twoim projekcie.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE

 

 

NASZE REALIZACJE:

 

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ:

 

 • BIOREMEDIACJA –  należy do działu remediacji i jest to proces naprawczy, w którym wykorzystuje się bakterie, drożdże, czy grzyby strzępkowe. Mikroorganizmy te mają za zadanie obniżenie stężenia zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu, przekształcenie węglowodorów naftowych do związków nietoksycznych lub przeprowadzenie mineralizacji do dwutlenku węgla i wody. W bioremediacji możliwe jest wykorzystanie drobnoustrojów, dla których substancje ropopochodne są jedynym źródłem węgla i energii. Wszystkie organizmy używane do usuwania zanieczyszczeń izolowane są spośród mikroflory naturalnej, występującej na danym terenie lub otrzymywane są w wyniku inżynierii genetycznej. Ponieważ poszczególne gatunki nie mogą przyswajać wszystkich węglowodorów, a jedynie konkretne związki o określonej strukturze chemicznej, w praktyce często stosuje się specjalne zestawy, czyli konsorcja mikroorganizmów, degradujące grupę węglowodorów.

 

 • BIORÓŻNORODNOŚĆ – rozmaitość form życia występujących na Ziemi. Obecna wiedza pozwala analizować zagadnienia bioróżnorodności na wszystkich poziomach organizacji przyrody. Możliwa jest analiza różnorodności genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej. Różnorodność genetyczna związana jest z występowaniem w populacji wielu alleli tego samego genu. Różnorodność gatunkowa dotyczy liczby gatunków żyjących w określonym ekosystemie. Natomiast różnorodność ekosystemowa związana jest z rozmaitością naturalnych siedlisk i ekosystemów. Ziemska bioróżnorodność ulega ciągłym zmianom. Zmieniający się klimat, czy też naturalne katastrofy, wielokrotnie zmieniały liczebność gatunków oraz zasoby ekosystemów. W dzisiejszych czasach zagrożenie bioróżnorodności na Ziemi jest ogromne i wynika z destrukcyjnej działalności człowieka na naszej planecie.

 

 • EKOSYSTEM – układ ekologiczny lub element środowiska, w którym prowadzi się lub na który mają wpływ procesy związane z gospodarką wodno-ściekową oraz rekultywacją i remediacją.

 

 • EKOSYSTEM WODNY – to ogół żywych organizmów (biotop), oraz elementów środowiska nieożywionego (biocenoza). Między poszczególnymi elementami ekosystemu zachodzi nieustanna wymiana energii w obie strony oraz wymiana materii. Jeziora są bardzo skomplikowanymi ekosystemami. Podstawową zmienną warunkującą wielkość produkcji pierwotnej jest energia słoneczna. Im głębiej dociera światło słoneczne tym strefa produkcji pierwotnej jest większa.

 

 • INTERESARIUSZE – osoby, społeczności, firmy, organizacje, instytucje mające wpływ na procesy z rekultywacji i remediacji np. będące inwestorami, klientami, właścicielami terenu, decydentami, uczestnikami lub realizatorami w procesach rekultywacji i remediacji oraz osoby, społeczności, firmy, organizacje, instytucje korzystające lub czerpiące korzyści z rekultywowanych terenów.

 

 • PREPARATY – substancje chemiczne i biologiczne, roztwory, mieszaniny wykorzystywane w procesach gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji np. koagulanty, reagenty.

 

 • REMEDIACJA – działania mające na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z wody lub gleby, które trafiły do nich w wyniku działań antropogenicznych. Celem remediacji jest przywrócenie środowisku jego wcześniejszych wartości użytkowych.

 

 • REKULTYWACJA I REMEDIACJA IN-SITU – prowadzenie prac rekultywacyjnych i remediacyjnych w miejscu występowania zanieczyszczeń, bez konieczności przemieszczania gruntu.

 

 • REKULTYWACJA I REMEDIACJA EX-SITU – prowadzenie prac rekultywacyjnych i remediacyjnych poza miejscem występowania zanieczyszczeń, polegające na wydobyciu zanieczyszczonego gruntu, jego przemieszczeniu i oczyszczaniu w dogodnym horyzoncie czasowym poza ekosystemem.

 

 • SUBSTANCJE BIOGENNE – związki azotu i fosforu powodujące wzrost żyzności i zwiększonej produktywności biologicznej, co w konsekwencji prowadzi do starzenia się rzek i jezior, tzn. ich zarastania, wypłycania i przekształcania się w torfowisko. Z tego wynika jak ważna jest równowaga tych substancji w zbiorniku wodnym.

 

 • USUWANIE FOSOFORU – (patrz substancje biogenne) – w zależności od metody są dostępne metody biologiczne np. bakterie i chemiczne np. zastosowanie preparatów wiążących fosfor (Phoslock).

 

 • ZANIECZYSZCZENIA – niepożądane w ekosystemie substancje,  mieszaniny substancji oraz produkty ich rozpadu negatywnie wpływające na równowagę ekosystemu

 

 • ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA — stan środowiska, który wynika bezpośrednio z wprowadzania do niego substancji stałych, ciekłych, gazowych lub nawet energii w takich ilościach i takim składzie, że mogą one ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę i wodę.

 

 • ZLEWNIA  – obszar z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki lub jej fragmentu.

 

W jakich innych obszarach mamy najwyższe kompetencje?

 

 

TECHNOLOGIA

 • Dobór technologii
 • Ekspertyzy i opinie pracy stacji uzdatniania wody i stacji hydroforowych
 • Opracowywanie koncepcji i projektów dotyczących modelu pracy sieci wodociągowej oraz bezpieczeństwa dostaw wody
 • Koncepcje i projekty w celu poprawy jakości wody.

 

EDUKACYJNE PARKI WODNE

 • Koncepcje edukacyjnych parków wodnych
 • Wielobranżowe projekty budowlano-wykonawcze edukacyjnych parków wodnych

 

 

Masz pytania odnośnie tej usługi? Skontaktuj się z nami!

 

Sprawdź inne nasze realizacje:

Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w Wejherowie

Wymiana sieci wodociągowej Port Gdańsk – dokumentacja projektowa

Rekultywacja jeziora Gołdap Etap I

Rekultywacja jeziora Gołdap Etap II

Koncepcja projektowa Edukacyjnego Parku Wodnego HYDROFUN w Gminie Cedry Wielkie