Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Jabłowo od km ok. 48+400 do km ok. 48+670

Niniejszy projekt miał na celu zaprojektowanie systemu odwodnienia, podczyszczającego przejęte z jezdni wody opadowe w sposób niekolidujący z istniejącą konstrukcją jezdni i kablami światłowodowymi.

 

Zamówienie obejmowało następujący zakres prac:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnieniami, opiniami i decyzjami oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę,

2. Opracowanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót,

3. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia robót, zwanego dalej „Nadzorem” (Patrz dział V.), na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej;