Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników w Gdańsku

Celem projektu było wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze planowanych robót w sąsiedztwie Opływu Motławy pomiędzy ulicami Elbląską a Zawodników w Gdańsku. Przyjęto, że ocenie poddana zostanie również powierzchnia w promieniu 50 m od granic obszaru planowanych prac (za wyjątkiem roślin i grzybów). Inwentaryzację wykonano z uwzględnieniem zbiorowisk roślinnych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym chronionych). Celem badań florystycznych była możliwie szczegółowa inwentaryzacja flory oraz zbiorowisk roślinnych znajdujących się w obszarze poddanym ocenie. Do każdej grupy zwierząt zastosowano odpowiednie metody obserwacji. Zaobserwowane gatunki i ich stanowiska naniesiono na mapę terenu. Pierwszą część badań terenowych prowadzono w dniach 24 – 25 września 2018 r., kolejne prace miały miejsce w trzeciej dekadzie października.