Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej w m. Serock

Przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków w Serocku, gm. Firlej ma na celu:

 

Poprawę jakości odprowadzanych ścieków poprzez:

 • budowę nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem uśredniającym,
 • modernizację pompowni ścieków,
 • budowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków,
 • budowę zbiornika retencyjno-uśredniającego ścieków z pompownią,
 • budowę komory beztlenowej z komorą rozdziału,
 • budowę dwóch reaktorów biologicznych składających się z komór niedotlenionych i tlenowych:
 • budowę dwóch osadników wtórnych z układem odprowadzenia części pływających
 • zainstalowanie układu do regulacji stopnia napowietrzania (sondy tlenowe w komorach tlenowych)

 

Poprawę jakości osadów ściekowych odprowadzanych z oczyszczalni poprzez:

 • budowę zbiornika stabilizacji tlenowej osadów,
 • budowę stacji przeróbki osadów wraz z wiatą do przejściowego magazynowania granulatu

 

Podstawowym celem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni jest zapewnienie oczyszczania ścieków z aglomeracji Firlej zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa polskiego dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz unieszkodliwianie osadów ściekowych powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków. W ostatnich latach ilość ścieków sukcesywnie wzrasta. Wzrost ilości ścieków ma charakter sezonowy i spowodowany jest zwiększającą się liczbą turystów odwiedzających gminę w okresie wiosenno-letnim (maj – wrzesień).

 

Szczegóły dotyczące technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych

 1. Oczyszczalnia będzie oczyszczalnią przepływową, pracującą w układzie dwóch ciągów, tj. z dwoma reaktorami biologicznymi i dwoma wydzielonymi osadnikami wtó
 2. Oczyszczalnia będzie pracowała w oparciu o osad czynny niskoobciążony.
 3. Wiek osadu dla komór osadu czynnego będzie wynosić nie mniej niż 10 dó
 4. Pojemność czynna komory osadu czynnego nie będzie mniejsza od 800 m3.
 5. Stężenie osadu w komorach osadu czynnego nie więcej niż. 4,0 kg sm/m3 – obliczeniowe.
 6. Napowietrzanie komór osadu czynnego – napowietrzanie drobnopęcherzykowe.
 7. Sterowanie stopniem napowietrzania komór osadu czynnego poprzez start/stop dmuchaw przy urządzeniach mieszająco-napowietrzających.
 8. Hydrauliczne obciążenie osadnika wtórnego (dla Qh max) – nie więcej niż 0,8 m3/m2 x h, a max obciągnie powierzchni objętością osadu ≤300 l/(m2 x h),
 9. Recyrkulacja zewnętrzna regulowana w zakresie 70-120 Qh śrd.
 10. Do recyrkulacji osadu przewidziano 2 pompy w układzie 1 pracująca + 1 rezerwowa. Zostanie zaprojektowana pompa do odprowadzania osadu nadmiernego.
 11. Recyrkulacja wewnętrzna pomiędzy komorą tlenową a niedotlenioną ≥ 450%.
 12. Oczyszczalnia zostanie wyposażona w punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą, systemem
  komputerowym identyfikacji dostawców i układem kontrolno-pomiarowym zabezpieczającym przed spustem ścieków nie spełniających założonych standardów (pomiar przewodnictwa i odczynu pH).
 13. Oczyszczalnia zostanie wyposażona w instalację do usuwania skratek, piasku i tłuszczy (piaskownik napowietrzany z wydzieloną komorą i pompą tłuszczu oraz zblokowaną płuczką piasku).
 14. Prześwit sita w sitopiaskowniku i kraty gęstej ręcznej (awaryjnej) nie więcej niż 6 mm, przepustowość sita – nie mniej niż 60 m3/h; uwodnienie skratek nie większe niż 70 %.
 15. Przepustowość piaskownika – co najmniej 60 m3/h.
 16. Płuczka piasku zapewni uzyskanie piasku o uwodnieniu nie większym niż 65 % i zawartości
  części organicznych w wypłukanym piasku nie większej niż 3% (w odniesieniu do suchej masy).
 17. Skratki i piasek będą zbierane w wydzielonych kontenerach. Skratki będą przesypywane wapnem chlorowanym/palonym. Utylizacja skratek, piasku i tłuszczu przez firmy specjalistyczne.
 18. Stabilizacja osadu nadmiernego w wydzielonym zbiorniku stabilizacji tlenowej z funkcją zagęszczania.
 19. Czas zatrzymania w zbiorniku stabilizacji nie mniejszy niż 15 dó
 20. Do odwadniania osadów zostanie zastosowana prasa taśmowa z dwoma taśmami z flokulatorem. Do płukania taśmy zostanie wykorzystany odciek lub ścieki oczyszczone.
 21. Końcowym produktem przeróbki osadów będzie granulat wapniowo-osadowy o zawartości suchej masy co najmniej 75%. W tym celu osad odwodniony zostanie wymieszany z wapnem palonym mielonym w mieszarce zapewniającej właściwe warunki do szybkiego wymieszania i wytworzenia wysokiej temperatury gwarantującej uzyskanie stabilnego i higienicznie bezpiecznego granulatu.
 22. Powietrze złowonne z obiektów uciążliwych zapachowo zostanie skierowane do instalacji dezodoryzacji.