Dokumentacja projektowa – Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej w miejscowości Serock

Przedmiotem inwestycji była budowa nowych obiektów technologicznych, przebudowa istniejącej infrastruktury oraz rozbiórka obiektów technologicznych i towarzyszących oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej w miejscowości Serock, gm. Firlej.

Planowane przedsięwzięcie miało na celu poprawę jakości odprowadzanych ścieków oraz  poprawę jakości osadów ściekowych odprowadzanych z oczyszczalni.

 

Podstawowym celem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni było zapewnienie oczyszczania ścieków z aglomeracji Firlej zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa polskiego dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz unieszkodliwianie osadów ściekowych powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

 

Planowane przedsięwzięcie polegało na:

 • budowie instalacji przyjmowania ścieków dowożonych,
 • przebudowie komory kraty koszowej,
 • remoncie i przebudowie budynku pompowni ścieków i stacji dmuchaw,
 • budowie budynku technologicznego,
 • budowie wiaty do składowania osadu odwodnionego/granulatu wapniowo – osadowego,
 • budowie zbiornika retencyjnego ścieków wraz z przepompownią:
 • budowie komory stabilizacji tlenowej osadu,
 • budowie komory beztlenowej z komorą rozdziału,
 • budowie wielofunkcyjnego reaktora biologicznego,
 • budowie komory rozdziału,
 • budowie osadników wtórnych radialnych,
 • budowie pompowni osadów recyrkulowanych i nadmiernych,
 • budowie pompowni części pływających,
 • przebudowie dwóch komór zbiornika filtrów powolnych na pompownię wody technologicznej (ścieków oczyszczonych),
 • przebudowie istniejącego oświetlenia terenu – z częściową rozbiórką istniejących słupów oświetleniowych i budową nowych,
 • montażu instalacji fotowoltaicznej,
 • przebudowie instalacji elektroenergetycznych i AKP,
 • budowie dróg i placów manewrowych oraz chodników – zgodnie z częścią drogową,
 • robotach rozbiórkowych i demontażowych.

 

Założone zostało utrzymanie istniejącej technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tlenowego osadu czynnego, w układzie przepływowym z osadnikami wtórnymi. Planowane przedsięwzięcie zakładało wzrost przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, jak również zwiększenie obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń głównie w okresie letnim. W pozostałych okresach roku oczyszczalnia będzie pracowała przy mniejszych obciążeniach (zakłada się, że w tym okresie jeden ciąg oczyszczania biologicznego będzie wyłączony z eksploatacji).