Nawiązanie współpracy z firmą CDM Smith

Nawiązaliśmy współpracę z firmą CDM Smith, w ramach której wykonamy dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie pt. „Budowa przepompowni ścieków PŚ POROTWA wraz z budową sieci kanalizacyjnej” oraz „Analizy techniczno-ekonomicznej odprowadzenia ścieków ze zlewni istniejącej PŚ ZAWIŚLE”