Modernizacja systemu wentylacji i odpylania hali sortowni Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i włączeniem do projektowanej oczyszczalni istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Niebędzinie

Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia.

Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną

Ekspertyza dotycząca stanu aktualnego zbiornika wodnego znajdującego się na terenie działki gminnej o numerze ewidencyjnym 26/20 w Borkowie

Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie

Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w Wejherowie cz.II

Ekspertyza funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Janowicach

Dokumentacja projektowa – Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej w miejscowości Serock

Dokumentacja projektowa – Budowa przepompowni ścieków PŚ Portowa wraz z budową sieci kanalizacyjnej

Wymiana sieci wodociągowej Port Gdańsk – dokumentacja projektowa

Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w Wejherowie

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Opracowanie operatu wodnoprawnego dla parkingu w miejscowości Dębki

Inwentaryzacja przyrodnicza w Gdańsku

Dokumentacja projektowa – Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Jabłowo

Rekultywacja jeziora Gołdap Etap II

Rekultywacja jeziora Gołdap Etap I

Dokumentacja projektowa – Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Żernica

Przebudowa kanalizacji deszczowej i zaolejonej dla EDF Kraków

Neutralizacja dla ZUOS Tczew

Odbiór ścieków ze statków w Porcie Gdynia

Dokumentacja projektowa – oczyszczalnia ścieków „Termy Celejów”